กฏและคำปฏิญาณ

0 Comments

 

      ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”             

         ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์            

         ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ            

         ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ    

          มีทั้งหมด 10 ข้อ คือ             

          ข้อ 1   ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้            

         ข้อ 2   ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์            

         ข้อ 3   ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ            

         ข้อ 4   ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก            

         ข้อ 5   ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย            

         ข้อ 6   ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์            

         ข้อ 7   ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ            

         ข้อ 8   ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบาก            

         ข้อ 9   ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์            

         ข้อ 10   ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ  

 

 


       1. 
คติพจน์ทั่วไป 

                คติพจน์ทั่วไปของลูกเสือไทยนั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ว่า  "เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์"  ซึ่งมีความหมายว่า  ลูกเสือจะต้องรักษาคุณความดี  และคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ดุจชีวิต

       2.  คติพจน์ของลูกเสือ (สามัญ)

                คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  "จงเตรียมพร้อม"  มีผู้ถามบี.พี.ว่า  "จงเตรียมพร้อม"  (Be Prepared)  สำหรับอะไร  บี.พี.ตอบว่า  "เตรียมพร้อม  สำหรับทุกสิ่ง"  คติพจน์ของลูกเสือข้อนี้  หมายความว่า  ลูกเสือต้องอยู่ในสภาพพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจำเป็น

B

ravery

กล้าหาญ

E

nterprise

กล้าทำ

P

urpose

มีเป้าหมาย

R

esolilution

มีปณิธาน

E

ndurance

อดทน

P

artnership

ร่วมกิจกรรม

A

ssurance

เชื่อมั่นในตนเอง

R

eformation

ปรับปรุงสร้างสรรค์

E

nthusiam

กระตือรือร้น

D

evotin

อุทิศตน

 

 

 

คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

" ทำดีที่สุด "

คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

" มองไกล "

คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

" บริการ "