การตั้งค่ายพักแรม

0 Comments

การจัดการค่ายพักแรม..

ในการจัดค่ายพักแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้กำกับลูกเสือ     ควรที่จะศึกษาลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศที่จะนำลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรมให้ดีเสียก่อนโดยพิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้

1.เป็นสถานที่กว้างโล่ง  เหมาะสำหรับการตั้งค่าย และจัดกิจกรรมระหว่างการอยู่ค่าย

2.อยู่ในที่บนสูงหรือเชิงเขา  เนื้อดินควรเป็นดินปนทราย   เพื่อให้น้ำดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว  เวลาฝนตกมีทางระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว    

3.ไม่เป็นแอ่ง  หรือที่ลุ่ม  หรือหุบเขา  ที่น้ำขังหรือน้ำอาจท่วมถึง

4.พื้นต้องราบเรียบ  ไม่ขรุขระหรือมีสิ่งแหลมคม  อันอาฤจจะก่อให้เกิดอันตราย

5.อยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด  มีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอ    ถ้าใกล้แม่น้ำ ลำคลอง  หนองหรือบึงควรมีระยะห่างพอสมควร

6.สามารถหาเชื้อไฟ เช่น ฟืน เศษไม้ สำหรับหุงต้มได้สะดวก

7.ใช้ทิศทางของลมเพื่อใช้พิจารณาในการตั้งเต็นท์ที่พัก

8.ควรอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย การคมนาคมสะดวกใกล้กับ โรงพยาบาล หรือ อนามัย ใกล้กับสถานตำรวจ

9.ไม่ควรอยู่ไกลจากตลาดมากนัก  ทั้งนี้  เพื่อสะดวกแก่การไปซื้อกับข้าว

10.ไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน  เช่น  สถานที่ตากอากาศ  แหล่งท่องเที่ยว

11.ไม่ควรอยู่ใกล้ถนนหรือทางรถไฟ  เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุลูกเสือได้

12.ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่  เพราะเมื่อเกิดลมพายุอาจหักโค่นลงมาทำให้เกิดอันตรายได้

13.ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจะตั้งค่ายพักแรมและตั้งเต็นท์

 

 

การอยู่ค่ายพักแรม


                การพักแรม  กระทำภายหลังจากการเดินทางมาแล้ว  เพื่อให้ลูกเสือได้พักผ่อนหลับนอนโดยการกางเต็นท์  หรือกางกระโจม  หรือสร้างที่กำบังชั่วคราวขึ้น  การอยู่ค่ายพักแรมนี้  ลูกเสือจะต้องเตรียมเสบียง  อุปกรณ์หุงหาอาหาร  อุปกรณ์สำหรับสร้างที่พักแรม  อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ  ตลอดจนของใช้ส่วนตัวไปด้วย  อีกทั้งต้องสร้างเครื่องใช้ขึ้นในขณะอยู่ค่ายพักแรม 

การปฏิบัติตนขณะอยู่ค่ายพักแรม

1. เครื่องหลัง อุปกรณ์ ของใช้วางเป็นหมู่

2.  ปรับสถานที่สร้างค่ายพักแรม

3. นายหมู่วางแผนแบ่งหน้าที่ภายในหมู่ตามความเหมาะสม

4. สร้างค่ายที่พักแรมและ นำของส่วนตัวเข้าที่พักเป็นหมู่

5. จำทำอุปกรณ์ภายในค่ายพักแรม

การอยู่ค่ายพักแรมจะให้ประโยชน์หลายประการ

1.ได้ออกกำลังกาย

2. ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน

3. ปลูกฝั่งความสามัคคีในหมู่คณะ

4. ได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. ได้ศึกษาธรรมชาติ

6. เป็นการทดสอบความอดทน

7. เป็นการฝึกระเบียบวินัย

หน้าที่ของลูกเสือแต่ละคนในหมู่

                การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือนั้น  นิยมไปกันครั้งละหลายๆกอง  โดยแต่ละกองมีผู้กำกับและรองผู้กำกับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ในแต่ละกองมีหลายหมู่  หมู่ละ  6-8  คน  ในแต่ละหมู่  จะมีนายหมู่  และรองนายหมู่  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบไปตามลำดับ  ดังนั้น  การอยู่ค่ายพักแรม  ลูกเสือทุกคนต้องแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในงานประจำ  เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวก  ดังนี้

                คนที่  1  นายหมู่                 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลและรับผิดชอบภายในหมู่

                คนที่  2  พลาธิการ             มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ของหมู่

                คนที่  3  คนครัว                 มีหน้าที่ประกอบอาหารสำหรับทุกคนในหมู่

                คนที่  4  ผู้ช่วยคนครัว       มีหน้าที่ช่วยเหลือการประกอบอาหาร  ทำครัว

                คนที่  5  คนหาน้ำ              มีหน้าที่จัดหาน้ำมาไว้ใช้ภายในหมู่ให้เพียงพอ

                คนที่  6  คนหาฟืน             มีหน้าที่หาเศษไม้  กิ่งไม้  เพื่อมาทำฟืนสำหรับหุงต้ม

                คนที่  7  คนรับใช้ทั่วไป  มีหน้าที่ทำงานเบ็ดเตล็ดทั่วๆไป

                คนที่  8  รองนายหมู่         มีหน้าที่ช่วยเหลือนายหมู่เวลานายหมู่ไม่อยู่