มาตราฐานที่4 ด้านผู้บริหาร

0 Comments


ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บังบัญชาลูกเสือ (ผู้บริหาร) สถานศึกษาขนาดเล็ก การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ว่าที่ พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ  เป็นประธานในพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

ว่าที่ พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเข้าประจำกอง การอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ตามวิถีช่อสะอาด กลุ่มลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเถิน ประจำปีการศึกษา 60

นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมเข้าประจำกอง การอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  กลุ่มลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเถิน ประจำปีการศึกษา 60

คณะผู้บริหารและครู เป็นผู้ประดับแถบสามสีให้กับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ในการอบรมเข้าประจำกอง ของกลุ่มลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเถิน 60

นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง  เป็นผู้เปิดการชุมนุนรอบกองไฟ ในการเข้าอบรมเข้าประจำกอง การอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง เป็นผู้มอบธงเขียวเล็ก ในโครงการฝึกอบรมเข้าประจำกอง ของกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ปีการศึกษา 2560